سرودهای پرستش


آلبوم شماره ١             آلبوم شماره ٢             آلبوم شماره ٣             آلبوم شماره ٤

آلبوم شماره ٥             آلبوم شماره ٦             آلبوم شماره ٧             آلبوم شماره ٨


آلبوم شماره ١
  نام سرود     متن فارسی
١ اسم ما را صدا کن خدای آسمانی تماشا ذخیره
٢ آن نور عالم بره خدا نمایان شد تماشا ذخیره
٣ چرا خدا عیان شد تماشا ذخیره
٤ برای تو برای من برای مردم عالم تماشا ذخیره
٥ یک روز از این روزها تماشا ذخیره
٦ خدای من عیسی من تماشا ذخیره
۷ گفتم ای دوست خوب دیرین تماشا ذخیره
٨ در یک شب طوفانی تماشا ذخیره
٩ وقتی که قوم خدا کنار هم یکصدا تماشا ذخیره
١٠ آه جمع شویم عیسی را پرستیم تماشا ذخیره
١١ آه و فغان در دل دارم تماشا ذخیره

  بالای صفحه 
آلبوم شماره ٢
  نام سرود سرعت بالا سرعت بالا سرعت پایین
١ دریک شب بی نظیراین خبرآمد تماشا ذخیره تماشا
٢ ای خدای آسمانی ای عیسی تماشا ذخیره تماشا
٣ در این شب سال نو تماشا ذخیره تماشا
٤ آه ای پدر خدای ما تماشا ذخیره تماشا
٥ وقتی دل عروس داره تماشا ذخیره تماشا
٦ کلمه جسم پوشید و انسان شد تماشا ذخیره تماشا
۷ به دنیا بگویید از آن عشق الهی تماشا ذخیره تماشا
٨ جلال برتو ای عیسی ای منجی ما تماشا ذخیره تماشا
٩ گر هستی خسته و گرانبار تماشا ذخیره تماشا
١٠ چون باران بهاری تماشا ذخیره تماشا
١١ خوشا برما که ازآن مسیح هستیم تماشا ذخیره تماشا


  بالای صفحه 
آلبوم شماره ٣
  نام سرود    
١ ای کاش تماشا ذخیره
٢ یک شب سرد زمستان خدا آمد تماشا ذخیره
٣ ایمان دار ایمان دار شمشیر کلام را بردار تماشا ذخیره
٤ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد تماشا ذخیره
٥ آنگه که شنیدم کلامت ای خداوند تماشا ذخیره
٦ درهر چیز شاکر باش تماشا ذخیره
۷ ای خدای آسمان، ای پناه بی کسان تماشا ذخیره
٨ زانوی غم رها کن، توکل به خدا کن تماشا ذخیره
٩ قلبم را از روح پر کن تماشا ذخیره
١٠ ای عیسی تماشا ذخیره
١١  برام مثل یک رویاست تماشا ذخیره
١٢ گاهی وقتها میشه در خلوت شب تماشا ذخیره
١٣ در جفا و سختی تماشا ذخیره
١٤ در منجیم شادان هستم تماشا ذخیره
١٥ هرچند درخت انجیر شکوفه ای نیارد تماشا ذخیره

  بالای صفحه 
آلبوم شماره ٤
  نام سرود    
١ شکست قدرت گناه تماشا ذخیره
٢ ای خادمین خداوند تماشا ذخیره
٣ به زودی زود شاه شاهان را میبینیم تماشا ذخیره
٤ دست من در دست تو تماشا ذخیره
٥ صدا کن روح خدا تماشا ذخیره
٦ خداوند عیسی نجات جانم تماشا ذخیره
۷ بیا دل را سازیم تماشا ذخیره
٨ در جلال عبادتش کنید تماشا ذخیره
٩ مسیح است نورم تماشا ذخیره
١٠ خدای پدر محبت کرد تماشا ذخیره
١١  عمانوئیل تماشا ذخیره
١٢ خداوند ما عیسی سرور همۀ ما تماشا ذخیره
١٣ درپای صلیب منجیم تماشا ذخیره
١٤ ای عیسی نزدم بیا تماشا ذخیره
١٥ وقتی غم این زندگی تماشا ذخیره

  بالای صفحه 
آلبوم شماره ٥
  نام سرود    
١ محبت خدا در صلیب عیسی تماشا ذخیره
٢ او زنده است تماشا ذخیره
٣ خداوند را از آسمان تسبیح بخوانیم تماشا ذخیره
٤ مطیع شد عیسی بهر خدا تماشا ذخیره
٥ از سما تماشا ذخیره
٦ با بربط و طبل سرود بخوانیم تماشا ذخیره
۷ چنانکه آهو تماشا ذخیره
٨ نان حیات هستم – خداوند نیکوست تماشا ذخیره
٩ بانگ برآرید دست افشانید تماشا ذخیره
١٠ قدوسی، قدوسی تماشا ذخیره
١١  بیا پرستیم خدا را تماشا ذخیره
١٢ روح القدس تماشا ذخیره
١٣ همۀ دنیا سرایند نام عیسی خداودند تماشا ذخیره
١٤ ای سرور آسمان آمده به این جهان تماشا ذخیره
١٥ بیایید دستهای یکدیگر را بگیریم تماشا ذخیره
  بالای صفحه 

آلبوم شماره ٦
  نام سرود    
١ خداوند را به جلال و قوت توصیف نماییم تماشا ذخیره
٢ می سرایم سرودی تازه، در صبحی تازه تماشا ذخیره
٣ ای فروغ جاودان، ای مسیح نور جهان تماشا ذخیره
٤ ایماندارن قوم خدا تماشا ذخیره
٥ عود و طبل و بربط را بیرون بیارید از کلیسا تماشا ذخیره
٦ بیایید خداوند را بسراییم تماشا ذخیره
۷ ای خداوند مهربان تماشا ذخیره
٨ ای کلیسا شادی نما چون که اوست تنها خداوند تماشا ذخیره
٩ در آن شب آخر، خداوند عیسی تماشا ذخیره
١٠ ای خداوند مهربان مسیح من تویی تماشا ذخیره
١١  با قلبی هراسان تماشا ذخیره
١٢ چون شیپور خداوند تماشا ذخیره
١٣ شکرت کنیم ای خداوند بهر عطایایت تماشا ذخیره
١٤ کیست خداوند ما عیسی مسیح تماشا ذخیره
١٥ وقت دعا حضور تو برای من شیرینه تماشا ذخیره
  بالای صفحه 

آلبوم شماره ٧
  نام سرود    
١ خداوند را سپاس گوییم تماشا ذخیره
٢ ما سربازان خداوند آسمان و زمینیم تماشا ذخیره
٣ ای که تو از بهر دعا تماشا ذخیره
٤ خداوند، تو این دنیا دیگه چیزی نمونده تماشا ذخیره
٥ ای خدای جاودانی ای محبوب دل من تماشا ذخیره
٦ ما را نه ای خدا، ما را نه بهر خود تماشا ذخیره
۷ در او سالکم پر از جلال حیاتم تماشا ذخیره
٨ حقیقت کلامت من را نجات داد تماشا ذخیره
٩ برو ای روح خدا توی اون کوچه ها تماشا ذخیره
١٠ یهوه هستی خدای قادر تماشا ذخیره
١١  یهوه پدر محبتی کرد تماشا ذخیره
١٢ کلام حق جسم شده مسیح مولود شده تماشا ذخیره
١٣ نظیر تو ای مسیح پیدا نمیشه تماشا ذخیره
١٤ سرودی تازه در وصف عیسی بخوانید تماشا ذخیره
١٥ آنکه نامش عجیب است تماشا ذخیره
  بالای صفحه