سرودهای پرستش – صوتی


دست ها را برافرازیم
نور عالم
آلبوم شماره ١
آلبوم شماره ٢


دستها را برافرازیم
نام آهنگ
MP3
دستها را برافرازیم
خوشا بر ما
از سما
جلال بر تو
مسیحا مسیحا
افسسیان ٦:١٠-١٨
حبقوق ٣:١۷-١٩
صدای عیسی
خوشا بر ما - بدون کلام
مسیحا مسیحا - بدون کلام

نور عالم
نام آهنگ
MP3
نور عالم
سرودی تازه
مهر پدر
فریاد نجات
برپا خیز
محبت ابدی
در دستان تو
می خواند نامت
نور عالم - بدون کلام
می خواند نامت - بدون کلام