کتاب رومیان به قلم پولوس رسول


کتاب رومیان به قلم پولوس رسول
ذخیره
تماشا
باب
موضوع
     
رومیان باب ٨ از آیۀ ٢٨
محبت خدا در عیسی مسیح