موضوعات گوناگون

موضوعات گوناگون
ذخیره
تماشا
موضوع
مسیح کیست و برای ما چه کار کرد (١)؟
مسیح کیست و برای ما چه کار کرد (٢)؟
مسیح کیست و برای ما چه کار کرد (٣)؟
پیشگویی در ارتباط با شهر صور - حزقیال ٢۷
گنج ما در آسمان است مرقوس ١٣:١٠-٢٢
عیسی مسیح ازلی است
واقعۀ قیام مسیح
حقانیت کتاب مقدس
وعدۀ بازگشت مسیح
آیا کتاب مقدس کلام خداست؟
جشن میلاد مسیح
(آیا عیسی مسیح ادعای خدایی کرد؟ (١
(آیا عیسی مسیح ادعای خدایی کرد؟ (٢
پیشگوییها دربارۀ عیسی مسیح در عهد عتیق
اعتقاد به خدا − اعداد باب ١٣ و ١٤
آخرین ورود عیسی به اورشلیم
قیام مسیح (١) - آیا عیسی مسیح مصلوب شد؟
قیام مسیح (٢) - آیا عیسس مسیح از مرگ قیام کرد؟
عیسی پسر خدا
پیام صلیب
آیا شیطان وجود دارد؟
بهای شاگردی مسیح – انجیل لوقا باب ١٤
(عیسی مسیح از مرگ قیام کرد (اشعیا ٥٣
موعظه محبت
هدیۀ نجات
پیغام کریسمس
تنها یهوه خداست
حقانیت کتاب مقدس
اسلحۀ تام خدا - افسسیان ٦:١٠-٢٠
شکرگذاری و دعا
شفای نعمان – ٢ پادشاهان ٥
شخصیتهای ایرانی در کتاب مقدس
٢ پیشگویی عهد قدیم در ارتباط با ورود مسیح به اورشلیم
قیام عیسی مسیح از مرگ
(زندگی مسیحی (١
(زندگی مسیحی (٢
آیۀ کلیدی کتاب مقدس یوحنا ١٦:٣