پیامهای کتاب مقدس


دراین قسمت، می توانید ویدیوهای مربوط به تفسیر و موعظه از کتاب مقدس را تماشا کنید.

تفسیر و موعظه از کتاب پیدایش

تفسیر و موعظه از انجیل یوحنا