پیوندها

پیوندهای اینترنتی زیر شما را به سایتهای مسیحی دیگر متصل می کند.آدرس سایت
نام سایت
سایت اصلی کلیسای کلوری
سایت کلیسای کلوری در شهرکستامسا درکالیفرنیا
رادیو٢٤ساعته مسیحی بزبان انگلیسی
شهادت مسلمانان گذشته درباره مسیحیت