پرسشهای معمول درباره مسیحیت


این صفحه برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با بنیان اعتقادات مسیحی تهیه شده است و شامل پرسش و پاسخ درباره اصول پایه مسیحیت می باشد.

سوالات این قسمت از طرف خود ما طرح شده است. هدف ما این است که شما را بیشتر با چهره حقیفی خداودند آشنا کنیم. تمام مطالب مندرج دراین صفحه براساس گفتار کتاب مقدس و کلام خدا طرح ریزی شده و هیچگونه اعتقاد و تفکر شخصی در آن دخیل نیست مگر اینکه مستقیما از آن به عنوان "عقیده ما" یاد شده باشد.


عیسی مسیح کیست؟
چرا به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده نیازداریم
؟
آیا عیسی مسیح زنده است؟
مسیح: یک پیامبر یا خود خداوند؟
منشأ سقوط انسان چیست؟
آیا پس ازمسیحیت نیاز به دین دیگری هم هست؟

آیا کتاب انجیل تحریف شده است؟
جهان چگونه آفریده شد؟
نشانه های زمانهای آخر چیست؟
کتاب مقدس چیست؟
تثلیث یعنی چه؟


عیسی مسیح کیست؟

عیسی مسیح خداست که دربدنی انسانی بدنیا آمد٬ برای بخشیده شدن گناهان ما به صلیب کشیده شد و سه روز بعد ازمرگ قیام کرد. عیسی مسیح نه یک پیامبر و نه یک معلم دینی بلکه خود خداست و این به وضوح در جملات کتاب مقدس و گفتار مسیح درزمان حضورش برزمین بیان شده است.

"مسیح چهره دیدینی خدای نادیده است. اوفرزند خداست و برتمام موجودات برتری دارد. درواقع٬ تمام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود آمد. یعنی هرآنچه در آسمان و برزمین است٬ دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان٬ و فرماندهان و بزرگانشان٬ همه بوسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند"(کولسیان١٥:١-١٧).

بالای صفحه

 چرا به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده نیازداریم؟

تنها راه نجات و فرارازنابودی ابدی ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداودند است. مسیح می فرماید: "راه منم٬ راستی منم٬ زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر بوسیله من" (یوحنا٦:١٤).

 تمام انسانها خطاکارند و هیچ انسانی بیگناه نیست. کلام خدا می گوید مجازات گناه انسان مرگ و دوری ابدی از خداست. ولی خداوند آنقدرمارا دوست داشت که فرزند یگانه خود را فرستاد تا برای بخشیده شدن گناهان ما قربانی شود. مسیح مرد و تمام گناهان بشریت با مرگ او بخشیده شد. او پس ازمرگ قیام کرد تا خداوندی و درستی گفتار خود را ثابت کند.

"اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد٬ از سرتقصیرات او بگذرد و او را کاملا «بی گناه» بحساب آورد. همه انسانها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان، می توانند از همین راه، یعنی «ایمان به عیسی مسیح» نجات پیدا کنند. زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد،نرسیده است" (رومیان٢٢:۳-٢۳).

بالای صفحه

 آیا عیسی مسیح زنده است؟

بله٬ عیسی مسیح زنده و دربین ما حاضر است. او پس از مرگ بر روی صلیب٬ قیام کرد و دربین شاگردانش زنده حاضرشد. این مهمترین واقعۀ تاریخ است که در کتاب انجیل به آن اشاره شده است. قیام مسیح پس از مرگ نه تنها در تاریخ به ثبت رسیده بلکه توسط محققین بسیاری ثابت شده است. اگر شما به مسیح، خداوندی او و قیام او پس از مرگ ایمان ندارید، ازشما دعوت می کینم که خود به تحقیق دراین مورد بپردازید تا بلکه حقیقت این واقعه بر شما آشکار گردد.

در متی بات١۶آیه۲١آمده است:"ازآن پس،عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که باید به اورشلیم برود، در آنجا سران یهود او را آزار داده، خواهند کشت؛ اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد."

مسیح درکتاب مکاشفه به یوحنا یکی ازشاگردان خود میفرماید:"نترس!من ابتدا و انتها هستم!من زنده بودم و مردم،و حال تا به ابد زنده ام، و کلیدهای مرگ و عالم مردگان را در دست دارم"(١٨:١).   

بالای صفحه

 مسیح: یک پیامبر یا خود خداوند؟

عیسی مسیح نه یک پیامبربلکه خود خداست و به خاطر همین ادعا نیز به صلیب کشیده شد. اگر او فقط یک انسان معمولی و یا فقط یک پیامبراوللعظم می بود دیگر به صلیب کشیدن او نمی توانست فدیه برای تمام گناهان بشریت باشد. خداوند عیسی مسیح جلال و عظمت خداوندی خود را رها کرد، با بدنی انسانی در میان ما ظاهر شد و برای بخشیدن گناهان ما بر روی صلیت مرد و پس از سه روز از مرگ قیام کرد. مرگ مسیح برروی صلیب نه تنها مرگی انسانی بلکه مرگی روحانی بود، برای اینکه او نه یک انسان معمولی بلکه خود خدا بود. برای همین است که مرگ و زنده شدن دوباره او کافی است برای بخشیده شدن تمام گناه بشریت از ازل تا ابد.   

یوحنا در کتاب انجیل در مورد مسیح (کلمه) اینچنین می نویسد:"درازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید،«کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. اوهمواره زنده بوده، و خود او خداست. هرچه هست، بوسیلۀ او آفریده شده وچیزی نیست که آن را نیافریده باشد" (یوحنا ١:١-۳).

خود عیسی در انجیل یوحنا می فرماید:"«من و پدرم خدا یکی هستیم.» بازسران قوم سنگها برداشتند تا او را بکشند. عیسی فرمود: «به امر خدا برای کمک به مردم، معجزه های بسیار کرده ام. برای کدام یک ای آن معجزه ها می خواهید مرا بکشید؟» جواب دادند:«ما بخاطر کفری که می گویی می خواهیم تو را بکشیم، نه برای کارهای خوبت. چون تو یک انسانی ولی ادعای خدایی می کنی» (یوحنا ٣٠:١٠-۳۳).

بالای صفحه

 منشأ سقوط انسان چیست؟

منشأ سقوط انسان گناه وطبع گناهکارانسان است و مجازات گناه چه کوچک و چه بزرگ مرگ و دوری ابدی از خداست. در کتاب مقدس آمده است:"وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشررا آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسرجهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند" (رومیان١٢:٥). "یک گناه آدم موجب شد عده بسیاری محکوم به مرگ گردند، درحالی که مسیح گناهان بسیاری را به رایگان پاک می کند و باعث می شود خدا ایشان را «بی گناه» بشناسد. در نتیجۀ گناه یک انسان یعنی آدم، مرگ و نابودی همه چیز را در چنگال خود گرفت؛ اما تمام کسانی که هدیۀ خدا یعنی آمرزش و پاکی کامل از گناه را می پذیرند، ازآن پس شریک حیات و سلطنت یک انسان دیگر یعنی عیسی مسیح می گردند"(رومیان١۶:٥-١٧).

بالای صفحه

  آیا پس ازمسیحیت نیاز به دین دیگری هم هست؟

مسیحیت نه یک مذهب بلکه یک رابطه شخصی با خداوند زنده است که صدای ما را می شنود و به ما جواب می گوید. پس ازعیسی مسیح دیگر احتیاجی به مذهب و شریعت نیست، زیرا برای نزدیکی به خدا و بدست آوردن رستگاری دیگرنیازی به دلا و راست شدن و به جای آوردن نماز و روزه و دیگر تشریفات مذهبی نیست. به راستی هرآنکس در دل خود ایمان بیاورد که عیسی مسیح خداوند است که در بدنی انسانی برروی صلیب مرد و سه روز بعد قیام کرد، و از گناهان خود توبه نماید، با فیض خداوند ازمرگ ابدی نجات میابد.   

با آمدن مسیح برزمین و مرگ و قیام او، برنامۀ خداوند برای آخرت بشریت تکمیل گشت، ازاین رو دیگر نیازانسان به دین و شریعت برای رستگاری کاملا ازبین رفت. این کارهای خوب انسان، دعا و عبادات او نیست که باعث عاقبت بخیری و رستگاری انسان می شود بلکه این فیض خداست که بخشش از گناه را به انسان هدیه می کند. فیض به معنی اعطای بخشش ازطرف خدا بدون داشتن شایستگی از سوی انسان است. خداوند فیض خود را با فرستادن تنها پسر یگانه خود به زمین و مصلوب شدن او بر ما عیان کرد.

بالای صفحه

 آیا کتاب انجیل تحریف شده است؟

خیر. این ادعا تنها از سوی کسانی مطرح می شود که سعی دارند حقانیت و درستی پیام نجات بخش انجیل را خدشه دار کنند، بنابراین بدون دلیل و مدرک و شاید تنها براساس گفتۀ دیگران کتاب انجیل را کتابی تحریف شده میدانند. درستی وقایع و مطالب درج شده در کتاب انجیل چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ باستانشناسی توسط محققین و دانشمندان دینی تأیید و تثبیت شده است. چه بسیار کسانی که برای محکوم و انکار کردن کتاب انجیل به تحقیق و مطالعه روی آوردند، ولی در پایان خود به درستی و صداقت گفتار این کتاب گواهی دادند و به عیسی مسیح بعنوان منجی و خداوند خود ایمان آوردند.  

بالای صفحه

 جهان چگونه آفریده شد؟

باب ١ از کتاب پیدایش در عهد عتیق چگونگی آفرینش جهان توسط خداوند را بیان می کند. براساس کتاب پیدایش خداوند آسمانها و زمین و هرچه در آن است را در شش روز آفرید. خدا روز هفتم را برکت داده، آ ن را مقدس اعلا م فرمود، زيرا روزی بود که خدا پس از پايان کار آفرينش، آرام گرفت.

در کتاب پیدایش دربارۀ روز ششم آفرینش چنین آمده است: "سرانجام خدا فرمود:«انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند.» پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده و فرمود:«بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید، برآن تسلط یابید، و برماهیان دریا و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات فرمانروایی کنید. تمام گیاهان دانه دار و میوه های درختان را برای خوراک به شما دادم، و همه علفهای سبز را به حیوانات  و پرندگان و خزندگان بخشیدم.» آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید" (پیدایش١:٢۶-۳١).

کلام خداوند به طور واضح اعلام می دارد که جهان نه ازطریق سیرتکامل تشکیل شده و نه بطور تصادفی بوجود آمده، بلکه خداوند قادر تمام جهان همراه با آسمان و زمین و هرآنچه درآن است را آفریده و خلق کرده است. خداوند جهان را بطور کامل و بی عیب آفرید و درپایان، کار آفرینش خود را تحسین کرد. تمام بدیها، بیماریها و نقصهای حال حاضردرجهان زاییده گناه و طبع خطاکارانسان است. خداوند دنیا را پاک و عاری ازبدی و گناه آفرید، ولی با گناه آدم و سرپیچی او از دستور خداوند، پلیدی و گناه وارد دنیا شد وسرتاسرجهان را فرا گرفت.   

بالای صفحه

 نشانه های زمانهای آخر چیست؟

کتاب مقدس نشانه های زیادی درمورد زمانهای آخر و بازگشت دوباره مسیح به ما می دهد. پیشبینیهای کتاب مقدس درباره زمانهای آخر نشان دهنده این است که این تنها خداوند است که کنترل جهان را دردست دارد و تنها اوست که می تواند ازآینده خبر بدهد. مسیح در انجیل متی درباره نشانه های زمانهای آخر اینچنین می گوید:"«قومها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خاست. درجایهای مختلف، قحطی و زمین لرزه روی خوهد داد. ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است»"(متی۷:٢۴-٨)."«بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگررا تسلیم کرده، ازهم متنفر خواهند شد. بسیاری برخاسته، خود را نبی معرفی خواهند کرد و عدۀ زیادی را گمراه خواهند نمود. گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد»"(متی١٠:٢۴-١۲). پیش از آمدن زمانهای آخر، خداوند کلیسا و تمام ایمانداران به مسیح را ازروی زمین برخواهد داشت. پس ازربوده شدن کلیسا اززمین، یک دورۀ هفت ساله آغاز می گردد که درآن شخصی بعنوان دجال (مسیح دروغین) برزمین حاضرشده، با وعدۀ برقراری صلح وآرامش در جهان بسیاری را فریب داده و مردم اورا به عنوان خدای خود پرستش می کنند. درنیمۀ دوم این دورۀ هفت ساله، مصیبتهای عظیمی دنیا را فرا گرفته و بسسیاری جان خود را ازدست خوهند داد. در پایان این دورۀ هفت ساله، خداوند عیسی مسیح به زمین برخواهد گشت، بردشمنان خدا پیروز گشته و صلح و آرامش ابدی را استوار خواهد کرد. ما زمان دقیق وقوع این حوادث را نمی دانیم ولی خداوند با حکمت خود این نشانه ها را به ما داده تا ما را از آینده باخبر سازد.

بالای صفحه

 کتاب مقدس چیست؟

کتاب مقدس از دوبخش عهدعتیق و عهدجدید تشکیل شده است. عهدعتیق درزمان پیش ازمیلاد مسیح نوشته شده و خود شامل ۳۹ کتاب است که موضوعات آن بیشتر درمورد آفرینش جهان، زندگی پیامبران مختلف پیش از مسیح، قوانین شریعت و دعاهای روحانی است. عهدعتیق به قوم یهود مژدۀ نجات دهنده ای را می دهد که آنان را از بند اسارت آزاد ساخته و سلطنتی ابدی را استوار خواهد کرد. پیشگوییهای متعدی دربارۀ این نجات دهنده درعهدعتیق صورت گرفته که همگی توسط عیسی مسیح به وقوع پیوسته اند.

عهدجدید شامل ۲۷ کتاب است که توسط یاران مسیح و پس از عروج او به آسمان نوشته شده است. چهارکتاب اول عهدجدید (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) انجیل به معنی خبرخوش نامیده می شوند که به سرگذشت مسیح در زمان حضور اوبرزمین می پردازند. کتاب آخر عهدجدید مکاشفه نام دارد که خبر از وقایع روزهای آخر و بازگشت دوبارۀ مسیح می دهد.        

بالای صفحه

 تثلیث یعنی چه؟

تثلیث یکی از مشکلترین مباحث در مسیحیت است که درک آن به طور کامل توسط مغز انسانی ما مقدور نیست. تثلیث به معنی وجود یک خدای واحد در سه شخص خدای پدر، عیسی مسیح و روح القدس میباشد. این به معنی چند خدایی و یا وجود سه خدای مختلف نیست. خداوند واحد و یگانه است و تنها یک خدا وجود دارد.

اگرچه ازکلمه تثلیث درکتاب مقدس استفاده نشده، ولی الوهیت خدای پدر، مسیح و روح القدس در آیات مختلف عهدقدیم و عهدجدید به ثبت رسیده است.     

"ای بنی اسرائیل گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد، خداوند ماست"(تثنیه۶:۴).

"به من نزدیک شوید و گوش دهید. من همیشه آشکارا گفته ام که در آینده چه رخ خواهد داد تا شما بتوانید آن را بفهمید. اکنون خداوند مرا با روح خود نزد شما فرستاده است."(اشعیا١٦:۴۸).

"فیض خداوند ما عیسی مسیح به همۀ شما باشد! محبت خدا و رفاقت روح القدس نصیب شما گردد"(دوم قرنتیان١٤:١٣).

"پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید"(متی١٩:۲۸).

بالای صفحه