کتاب مقدس


برای دیدن صفحات کتاب مقدس نیاز به برنامۀ Adobe Reader دارید. می توانید با کلیک کردن برروی Adobe Reader این برنامه را روی کامپیوتر خود نصب نمایید.

عهد جدید
عهد قدیم
Genesis – پیدایش
Exodus – خروج
Leviticus – لاویان
Numbers – اعداد
Deuteronomy – تثنیه
Joshua – یوشع
Judges – داوران
Ruth – روت
1 Samuel – اول سموئیل
2 Samuel – دوم سموئیل
1 Kings – اول پادشاهان
2 Kings – دوم پادشاهان
1 Chronicles – اول تواریخ
2 Chronicles – دوم تواریخ
Ezra – عزرا
Nehemiah – نحیما
Esther – استر
Job – ایوب
Psalms – مزامیر
Proverbs – امثال
Ecclesiastes – جامعه
Song of Songs – غزل غزلها
Isaiah – اشعیا
Jeremiah – ارمیا
Lamentations – مراثی ارمیا
Ezekiel – حزقیال
Daniel – دانیال
Hosea – هوشع
Joel – یوئیل
Amos – عاموس
Obadiah – عوبدیا
Jonah – یونس
Micah – میکاه
Nahum – ناحوم
Habakkuk – حبقوق
Zephaniah – صفنیا
Haggai – حجی
Zechariah – زکریا
Malachi – ملاکی

عهد جدید از کتاب مقدس بصورت فایل صوتی  MP3

برای شنیدن عهد جدید به صورت صوتی، لطفا به روی شمارۀ باب هر کتاب کلیک سمت راست کنید و گزینۀ  …Save Target As را انتخاب نمایید. فایل صوتی مورد نظر را برروی کامپیوتر خود ذخیره کرده و سپس آن را باز کنید.


انجیل متی
انجیل مرقس
                       
انجیل لوقا
       
انجیل یوحنا
             
اعمال رسولان
رومیان
                       
اول قرنتیان
                       
 
دوم قرنتیان
               
غلاطیان
               
افسسیان
                   
فیلیپیان
                   
کولسیان
                 
اول تسالونیکیان
                     
دوم تسالونیکیان
               
اول تیموتائوس
                   
دوم تیموتائوس
                     
تیطوس
                         
فلیمون
 
عبرانیان
                 
یعقوب
                 
اول پطرس
                     
دوم پطرس
                 
اول یوحنا
                         
دوم یوحنا
                         
سوم یوحنا
                         
یهودا
مکاشفه