انجیل عیسی مسیح به قلم یوحنا


انجیل عیسی مسیح به قلم یوحنا
ذخیره
تماشا
باب
موضوع
یوحنا باب ١ از آیه ١
مسیح به دنیای ما آمد
یوحنا باب ١
چرا خدا انسان شد؟
یوحنا باب ١ از آیه ١٩
شهادت یحیای تعمید دهنده
یوحنا باب ١
تنها خون عیسی کفاره گناهان است
یوحنا باب ١ از آیه ٢٩
تعمید روح القدس
یوحنا باب ١ از آیه ٣٥
اولین شاگردان عیسی
یوحنا باب ٢ از آیه ١
عروسی در قانا
یوحنا باب ٢ از آیه ١٣
پاکسازی خانۀ خدا
یوحنا باب ٣ از آیه ١
تولد تازه
(یوحنا باب ٤ (١
زن سامری
(یوحنا باب ٤ (٢
سامریان به عیسی مسیح ایمان می آورند
(یوحنا باب ٤ (٣
شفای خدمتگزار افسر رومی
یوحنا باب ٥ از آیه ١
فرق بین مذهب و رابطه با خدای زنده
یوحنا باب ٥ از آیه ١٩
عیسی پسر خدا
یوحنا باب ٥ از آیه ٣١
عیسی ادعای خودش را ثابت می کند
یوحنا باب ٦ از آیه ١
خوراک برای ٥٠٠٠ نفر
یوحنا باب ٦ از آیه ١٦
راه رفتن بر روی آب
یوحنا باب ٦ از آیه ٢٢
عیسی نان حیات و آسمانی
یوحنا باب ٦ از آیه ٤١
بی ایمانی یهودیان
یوحنا باب ٦ از آیه ٦٠
عیسی خدای قدوس و داور عادل
یوحنا باب ٧ از آیه ١
برادران عیسی او را تحقیر می کنند
یوحنا باب ٧ از آیه ٢٤
تعلیم در خانۀ خدا
یوحنا باب ٧ از آیه ٣٢
پری از روح القدس
یوحنا باب ٨ از آیه ١
آمرزش زن بدکاره
یوحنا باب ٨ از آیه ١٢
من نور عالم هستم
یوحنا باب ٨ از آیه ١٢
من خدا هستم
یوحنا باب ٨ از آیه ١٩
شناخت خدا (١)
یوحنا باب ٨ از آیه ٢٨
شناخت خدا (٢)
یوحنا باب ٨ از آیه ٣١
فرزندان حقیقی خدا
یوحنا باب ٨ از آیه ٤٧
عیسی، خدای ازلی و ابدی
یوحنا باب ٩ از آیه ١
شفای کور مادرزاد
یوحنا باب ١٠ از آیه ١
شبان نیکو (١)
یوحنا باب ١٠ از آیه ١١
شبان نیکو (٢)
یوحنا باب ١٠ از آیه ٢٢
شبان نیکو (٣)
یوحنا باب ١١ از آیه ١
مرگ و زنده شدن ایلعازر
یوحنا باب ١١ از آیه ٤٥
توطئه قتل عیسی
یوحنا باب ١٢ از آیه ١
تدهین عیسی با عطر
یوحنا باب ١٢ از آیه ١٢
ورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیم (١)
یوحنا باب ١٢ از آیه ١٦
ورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیم (٢)
یوحنا باب ١٢ از آیه ٢٦
ورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیم (٣)
یوحنا باب ١٢ از آیه ٣٤
پنج قدم ناباوری
یوحنا باب ١٢ از آیه ٣٧
٢ پیشگویی در مورد عیسی مسیح
یوحنا باب ١٣ از آیه ١
شستن پای شاگردان (١)
یوحنا باب ١٣ از آیه ٦
شستن پای شاگردان (٢)
یوحنا باب ١٣ از آیه ١٠
شستن پای شاگردان (٣)
یوحنا باب ١٣ از آیه ١٨
شستن پای شاگردان (٤)
یوحنا باب ١٣ از آیه ٣٠
محبت خدا در صلیب عیسی
یوحنا باب ١٣ و باب ١٤
پیشگویی انکار پطروس
یوحنا باب ١٤ از آیه ١
من تنها راه و راستی و حیات هستم
یوحنا باب ١٤ از آیه ١٥
وعدۀ روح القدس (١)
یوحنا باب ١٤ از آیه ١٨
وعدۀ روح القدس (٢)
یوحنا باب ١٤ - آیه ٢١
وعدۀ روح القدس (٣)
یوحنا باب ١٤ از آیه ٢٢
وعدۀ روح القدس (٤)
یوحنا باب ١٥ از آیه ١
تاک حقیقی (١)
یوحنا باب ١٥ از آیه ٧
تاک حقیقی (٢)
یوحنا باب ١٥ از آیه ١٧
هشدار از نفرت مردم دنیا
یوحنا باب ١٦ از آیه ١
تعلیم دربارۀ روح القدس (١)
یوحنا باب ١٦ از آیه ١٢
تعلیم دربارۀ روح القدس (٢)
یوحنا باب ١٦ از آیه ٢٣
دعا در نام عیسی